Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 20.05.2012 11:12:04 

                    

STANOVY

Stanovy občanského sdružení
Zámeček dětem

 

Článek I.
Základní ustanovení a sídlo

1. Tyto stanovy jsou základním vnitřím předpisem dobrovolného občanského sdružení s názvem Zámeček dětem (dále jen "sdružení").

2. Sdružení je právnickou osobou, způsobilou nabývat práva a povinnosti v souladu s platnými právními předpisy a těmito stanovami.

3. Sídlo sdružení je Rudoltice 100, 561 25 Rudoltice v Čechách

 

Článek II.
Právní postavení sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, sdružeující členy na základě společného zájmu.

2.Sdružení je právnickou osobou, zaregistrovanou Ministerstvem vnitra dle zákona číslo 83/1990Sb. o sdružování občanů.

 

Článek III.
Cíle a způsob činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je provozování přirozeného otevřeného společenství zaměřujícího se zejména   na rodiny s dětmi, na posílení role rodinného života, na rozvoj komunity.

2. Další cíle činnosti sdružení:
a) Vytvořit veřejný prostor, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na provoz sdružení, na organizování dětských programů, rodinných akcí, zájezdů, popřípadě dětských táborů a rodinných dovolených. Sdružení se bude dále zabývat organizováním zájmových klubů pro děti od kojeneckého věku do školního věku.
b) Získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života.
c) Umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopnostíči znalostí.
d) Obohatit děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti, nabídnout jim prostředí vzájemné důvěry.
e) Pomáhat mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky.
f) Spolupracovat se všemi zájmovými skupinami v místě (orgány státní správy a samosprávy, senioři,  sdružení a  organizace,  školy, knihovna, atd.)  na společných  projektech  zaměřených  na posílení rodinného života v obci a na vztah obyvatel i celých rodin k místu.
g) Opatřovat v rámci možností sdružení finanční prostředky pro naplňování cílů sdružení. Sdružení je financováno z příspěvků státní správy a samosprávy, nadací, získaných darů. Sdružení není založeno za účelem podnikání.

4. V rozsahu a způsobem určeným zákonem a těmito stanovami sdružení zastupuje sdružené členy ve vztazích ke státním orgánům, jiným organizacím, fyzickým a právnickým osobám.

 

Článek IV.
Vznik členství

1. Členství vzniká přijetím uchazeče o členství rozhodnutím představenstva sdružení (na základě písemné přihlášky), dnem kladného rozhodnutí představenstva o přijetí uchazeče za člena sdružení.

2. Členy sdružení mohou být jak fyzické tak právnické osoby bez rozdílu a omezení pohlaví, rasy, věku, náboženství, státní či národní příslušnosti, bydliště či sídla atd.

3. O přijetí člena rozhoduje na základě písemné přihlášky představenstvo sdružení.

4. Podmínkou členství je souhlas se stanovami sdružení, vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů a činností, důstojné jednání a reprezentování sdružení, jakož i řádné placení členských příspěvků a dodržování převzatých závazků vůči sdružení.

5. Představenstvo sdružení může udělit fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj sdružení, čestné členství. Členství je bezplatné, není vázáno placením členských příspěvků.

6. Dokladem členství je členský průkaz vydaný představenstvem sdružení, který je v evidenci sdružení.

 

Zánik členství

1. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením,
b) úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením,
c) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,
d) spolu se zánikem sdružení.

2. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků.

 

Článek V.
Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo být informován o všech aktivitách a akcích sdružení. Právem člena sdružení je aktivní účast na plnění úkolů a cílů, na činnosti a rozhodování v orgánech sdružení.  Má právo obracet se na orgány sdružení se svými podněty, návrhy a stížnostmi, volit a být volen od 18 let věku do orgánů sdružení. Má právo vlastnit členský průkaz, který obsahuje mj. potvrzení o zaplacení členských příspěvků.

2. Členové sdružení jsou povinni zejména dodržovat stanovy sdružení a v prostorách vymezených pro činnost sdružení rovněž provozní řád sdružení. Členové jsou povinni svědomitě vykonávat funkce  v orgánech  sdružení.  Dále  jsou  členové  povinni  řídit se  rozhodnutími členské schůze a představenstva,  chránit  majetek  sdružení  před ztrátou,  zničením nebo poškozením a platit ve stanovených termínech členské příspěvky ve výši schválené členskou schůzí.

 

Článek VI.
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:
1. Členská schůze
2. Představenstvo
3. Kontrolní komise

 

Článek VII.
Členská schůze

1. Členská schůze:
a) je nejvyšším orgánem sdružení,
b) rozhoduje o změně stanov,
c) volí a odvolává členy Představenstva a Kontrolní komise,
d) schvaluje roční uzávěrku hospodaření, projednává zprávy představenstva a kontorolní komise,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení sdružení,
g) rozhoduje o výši členského příspěvku,
h) členskou schůzi svolává Představenstvo dle potřeby, nejméně však 1x ročně,
i) členská schůze musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech členů,
j) jednání členské schůze řídí předseda nebo jiný pověřený člen Představenstva,
k) členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
l) nesejde-li se členská schůze dvakrát po sobě v usnášeníschopném počtu, musí předseda svolat mimořádnou schůzi sdružení. Mimořádná schůze přijímá usenesení prostou většinou.

 

Článek VIII.
Představenstvo

1. Představenstvo:
a) je výkonným orgánem sdružení, za svou činnost odpovídá členské schůzi,
b) je voleno na období dvou let, přičemž opětovná volba je možná, 
c) má minimálně tři členy, kteří si ze svého středu volí předsedu a místopoředsedu. Předseda a místopředseda zastupují sdružení navenek a samostatně jednají jeho jménem,
d) členství v představenstvu vzniká volbou na členské schůzi,

e) řídí činnost v období mezi členskými schůzemi, zasedá dle potřeby, nejméně však jednou ročně,
f) svolává předseda i na požádání kteréhokoli člena představenstva,

g) volí a odvolává ze svých členů poředsedu a místopředsedu sdružení,
h) svolává, organizuje a řídí zasedání členské schůze, připravuje podklady pro jednání členské schůze,

i) rozhoduje o přijetí člena,
j) doporučuje členské schůzi zrušení členství,
k) hospodaří s majetkem sdružení,

l) schvaluje rozpočet sdružení,
m) vydává vnitřní předpisy sdružení (provozní řád, platba členských příspěvků),
n) projednává stížnosti členů sdružení,
o) je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.


 

Článek IX.
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise:
a) je výkonným orgánem sdružení, za svou činnost odpovídá členské schůzi,
b) je volena na období dvou let, přičemž opětovná volba je možná,
c) má minimálně jednoho člena,
d) vykonává dohled nad hospodařením, kontroluje dodržování stanov i činnost sdružení, upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a podává návrh k jejich odstranění,
e) členové kontrolní komise  mohou,  ale  nemusí  být členy sdružení: jsou voleni členskou schůzí na návrh představenstva,
f) člen kontrolní komise nesmí být členem představenstva sdružení.

 

Článek X.
Zásady hospodaření sdružení

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
c) dotace a granty
d) výnosy z majetku sdružení

3. Majetek sdružení spravuje představenstvo, které každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření včetně účetní uzávěrky.
 

Článek XII.
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká: 
a) rozhodnutím členské schůze o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

2. Při zániku sdružení dobrovolným rozpuštěním rozhodne členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
 

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí členské schůze vydat jednací a volební řád sdružení. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra České republiky. Tímto dnem také vzniká občanské sdružení Zámeček Dětem.

 

 

TOPlist